2017 EPSCA U9 Zone East

Results for player A.04, Kent

Name Colour Result Opponent County
Stakhey Sedykh B 1 Maks Mumford Newham
Stakhey Sedykh W 1 Alfie Grant Barnet
Stakhey Sedykh B 1 Garv Agraval Northants

More Results:

Results index | 2017 EPSCA U9 Zone East

Barnet Cambridge Essex Hertfordshire Kent Newham Northants Richmond